ท่านต้องการให้ อบต.สุขเดือนห้า พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 0 )
0.00%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 1 )
33.33%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 1 )
33.33%
น้ำประปาหมู่บ้าน ( 1 )
33.33%