หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 


นายพิสิทธิ์ ปติตานัง
ปลัดอบต.สุขเดือนห้า


ว่าง
รองปลัด อบต.สุขเดือนห้า
 
กองคลัง
 


นางรุ่งนภา ศรีโมรา
ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาววิรัญชนา ช่างบรรจง
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน


นางกรรณิการ์ เหล่าจูม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน


นายชัยสิทธิ์ วิรัชวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาววิภาวี เพ็งสวย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวสุทธิชา อนุศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวประภาพร หอมสมบัติ
ผูู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกชมนพรรณ ทรัพย์วัฒน์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


นางสาวอรพรรณ คล้ายบุตร
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071