หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  
<<
>>
X
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
แบบ ผ 02
ส่วนท่ 4
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า  ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒ สิงหาคม 25๖๔  ไปแล้วนั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติม  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2564 เวลา 16.32 น. โดย คุณ แหม่ม มะนาวหวาน

ผู้เข้าชม 179 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289