หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบล สุขเดือนห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ ปี ๒๕๖๕ [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสฯ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
มาตรการตรวจสอบดุลพินิจ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 17 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
นโยบายการแต่งกายของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีพ.ศ. ๒๕๖๕ [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ มาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นฯ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศมาตรการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ระกาศนโยบายการยืนตรงเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) [ 2 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 87  
 
มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
มาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 79  
 
มาตรการ ป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 76  
 
นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
  (1)     2   
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-947-123 , 121 , 122