หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบล สุขเดือนห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
คำสั่ง ขอออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมความและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖6 [ 29 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ มาตรการตรวจสอบดุลพินิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ุ๖ [ 15 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศนโยบาย แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าทีรับผิดชอบประจำศูนย์ปฏิบัติต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ มาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศนโยบายการแต่งกายของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศนโยบายการนยืนตรงเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศนโยบาย ขออนุมัติประกาศใช้ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (์NO Gift policy) [ 20 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหารดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลสกุขเดือนห้า [ 11 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบล สุขเดือนห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 89  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ ปี ๒๕๖๕ [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสฯ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
มาตรการตรวจสอบดุลพินิจ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 17 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 63  
 
นโยบายการแต่งกายของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
  (1)     2   
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289