หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรียนรู้เรื่องอาเซียน [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประมวลจริยธรรม [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กีปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 24 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ระเบียบมทว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ 8 ม.ค. 2550 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)  
   


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071