หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 

 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

-คำขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอนอาคาร (ข.1)
-บัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
-สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที่  **เท่าฉบับจริง**                            
-หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน          **กรณีก่อสร้างในที่ดินผู้อื่น**
-หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง **กรณีก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินผู้อื่น**
-หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผู้ทำรายการคำนวณ ** กรณีที่อาคารมีขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม
ควบคุมแล้วแต่กรณีพร้อมภาพถ่ายใบอนุญาต**
-หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  ผู้ทำการออกแบบ
-หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน  (น.4)
-หนังสือยินยอมสถาปนิกผู้ควบคุมงาน (น.4)
-ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
-ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
-แบบแปลน  แผนผังบริเวณก่อสร้าง  
-รายการประกอบแบบหรือรายการก่อสร้าง  
-รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง  จำนวน  1  ชุด
-หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอำนาจลงนาม  
-หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน
-หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
*********************************************************
-  กรณีนิติบุคคล
-  ปิดอาการแสตมป์   30  บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 10.43 น. โดย คุณ น้ำเพ็ชร เอี่ยมสอาด

ผู้เข้าชม 441 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-947-123 , 121 , 122