หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากร [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
ผลการดำเนินงานตามโครงการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนยระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
คำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า และหัวหน้าส่วนราชการ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
การยกย่องผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบิติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
  (1)     2