หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
อบต.สุขเดือนห้าได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไป

 
 
 
 
 
 
การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท (ถึงท้องถิ่นอำเภอ) [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์  [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีฯ [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอ) [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทม.ชัยนาท) [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุฯ [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (ถึงท้องถิ่นอำเภอ) [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
การตรวจสอบความถูกต้องผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
การจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้านชุมชน มีการคัดแยกขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
ด่วนที่สุด การตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินโครงการเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของอปท.ฯ (นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท) [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
การอบรมหลักสูตรออนไลน์ Gender Equality and Womens Empowerment [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
การตรวจสอบยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบนเว็บไซต์ [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
 
 
การเตรียมการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2508 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2507  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว2462  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2495  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2501  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2496  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10577-10646 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10647-10719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2489  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า กค. มท 0803.3/ว2491  [ 15 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2490 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแนบ 4]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว2459 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฏาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว2458 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว2417  [ 15 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) กสว. มท 0820.2/ว2472 [เอกสารแนบ]  [ 15 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร (นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ) กพส. มท 0810.6/ว2465  [ 15 ส.ค. 2565 ]
สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2464  [ 15 ส.ค. 2565 ]
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กสธ. มท 0819.3/ว2454  [ 15 ส.ค. 2565 ]
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เบี้ยผู้สูงอายุ (3 ก.พ. 2565)    อ่าน 156  ตอบ 1  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (6 เม.ย. 2565)    อ่าน 673  ตอบ 0  
สอบถามหน่อยค่ะ (1 เม.ย. 2565)    อ่าน 133  ตอบ 1  
สอบถามครับ (21 มี.ค. 2565)    อ่าน 126  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
   
ทต.หาดท่าเสา ปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
สถ.จ.ชัยนาท เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ.ว่าด้วยการล [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถังรองรับขยะมู [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านกล้วย โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิ [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานบริหารงานทั่วไป [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการปรับปรุงข้อมูลแผ [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองแซง [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.หนองแซง [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองแซง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารร่วมทุนวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองแซง หมู่ที [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองแซง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วเทศบาลตำบลหนองแซง หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเ [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.หาดท่าเสา รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.หาดอาษา งานป้องกันบรรเทาสาธารภัยจัดกิจกรรมมอบเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
   
 
 
 

เลี้ยงกบ

ศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิชัยพัฒนา
 
 
 
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
   
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สุขเดือนห้า พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  น้ำประปาหมู่บ้าน
 

 

 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289