หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
อบต.สุขเดือนห้าได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไป

 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
ประกาศคณะกรรมการนโนบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษี เดือน เม.ย.63 [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
การตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินฯ (LPA) [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
ขอยกเลิกการอบรม สัมมนาชี้แจง (LPA) [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
คำสั่งแต่งตั้งทีมประเมิน (LPA) และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 29 
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน พ.ค.63 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
ขอยกเลิกการดำเนินโครงการคลีนิกคลังท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
การโอนเงินรายได้จากค่าปรับให้แก่ อปท. [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
มติการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 5/2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 63 
การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ของ อปท. ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญฯ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
ประชุมซักซ้อมการปฏิบัตงานและชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
ด่วนที่สุด แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9799-9874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกาาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9899-9974 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 สน.บถ.  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9787-9798 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9764-9767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9883 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ กสธ. มท 0819.2/ว1992  [ 3 ก.ค. 2563 ]
แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3903 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 3 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กศ. มท 0816.5/ว1991  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1978 [บัญชีรายชื่อ (รายเก่า)] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีสรุป อปท]  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1977 [แบบสอบถาม]  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว1971  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว89  [ 3 ก.ค. 2563 ]
แจ้งกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 4 และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) สน.บถ. มท 0809.4/ว1960  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1928 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว1957  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1907  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กสว. มท 0820.2/ว1942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว77 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว1906 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1940  [ 1 ก.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
 


ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมชัยนาท ในการแนะนำช่องทางการติดต่อข [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 


กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การจัดการขยะรีไซเคิลเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 


จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย) [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 6 


อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่ อสม. ,พนักงานส่วนตำบ [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 


กิจกรรม ป้ายประชาสัมพันธ์ พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 


กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 


จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน หมู่ที่ ๘ บ้านบ่อม่วง [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 13 


จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้พิษภัยและโทษของยาเสพติด “เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 11 


ส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 


มอบนโยบายให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการลดขยะในชุมชนและเป [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 


จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและผู้ประกอบอาหาร เพื่อชี้แจงมาตรการเปิดการเรียนการสอน [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 


ตั้งจุดคัดกรองผู้ปกครองนักเรียนและผู้ประกอบอาหาร ที่มาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังก [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 


เข้าร่วมปลูกต้นไม้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 


จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพื่อพิจารณาเตรียมพร้อมการเปิดการเรียนการสอนในช่ [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 


กิจกรรมรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน หมู่ที่ 2 [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 


ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ผลิตน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ประสบภัย [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ชาวบ้านตำบลสุขเดือนห้า (16 มิ.ย. 2563)    อ่าน 1073  ตอบ 1  
\'รับเซ็นแบบ สามัญสถาปนิก (16 มิ.ย. 2563)    อ่าน 333  ตอบ 1  
กวิน ธรรมสัจจานันท์ เตรียมย้ายไปเล่นศึกเจลีก (16 มิ.ย. 2563)    อ่าน 65  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
   
ทต.บ้านกล้วย การร่วมมือกันช่วยเหลือและมอบของใช้ให้แก่ผู้ประสบปัญหาไฟไหม้บ้าน ณ. บริเวณหมู่ 2 [ 21 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ชนิดไฟเบอร์กลาส) สมเด็จพร [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแม่บ้าน เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบส [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเทศบาลตำบลโพง [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2 [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ เดือนกรกฎาคม- กันยายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการด้านงานพัสดุ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แพรกศรีราชา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 63 [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หางน้ำสาคร ประกาศฯ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.เสือโฮก ประกาศเทศบาลตำบลเสือโฮก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.วังตะเคียน กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยส่งพนักงานเทศบาลเข้าร่วม กา [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
   
 
 
 

เลี้ยงกบ

ศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิชัยพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สุขเดือนห้า พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  น้ำประปาหมู่บ้าน
 

 

 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071