หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงฯ [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี 2565(เรียนนายก ทม.ชัยนาท) [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี 2565(เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ) [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 33 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันฯ [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 42 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาคฯ [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 24 
ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่4) พ.ศ.2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
ระเบียบมท.ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของอปท.เพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่3) พ.ศ.2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 40 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงานระบบแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สินฯ [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
ชี้แจงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้มีสิทธิ โดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสดีฯ [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมกับกองทุนการออมแห่งชาติ [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
การประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันฯ [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนฯ [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 25 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชนฯ [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 26 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 390
   


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289