หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 


 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดใน องค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัด การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบให้ คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 
 
 
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289