หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขเดือนห้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
 
ตำบลสุขเดือนห้า เป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลเนินขาม เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอหันคา เมื่อมีประชากร ที่อพยพมาจากตำบลใกล้เคียงและต่างจังหวัด เพื่อมาจับจองที่ทำกินกันมากขึ้น จึงได้ทำเรื่องขอแยกเป็นตำบลสุขเดือนห้า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม2514 โดยใช้ชื่อตำบลว่า “ตำบลโศกเดือนห้า” สาเหตุที่ใช้ชื่อตำบลเช่นนี้ เนื่องจากในตำบลนี้มีลำห้วยหนึ่ง มีน้ำไหลมากพอใช้บริโภคอุปโภคและทำการเกษตรพอเพียงไปจนถึงเดือนห้า และการไหลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำกว่า จะมีเสียงดังคล้ายเสียงเสียงโศก ชาวบ้านจึงเรียกว่า “โศกเดือนห้า” ต่อมาทางราชการเห็นว่าคำว่า “โศก” เป็นชื่อไม่มงคล จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “สุขเดือนห้า”
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบล จำนวน 3,637 แห่ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2540 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ ทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้าตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 6 ตำบลสุขเดือนห้าอำเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท ตำบลสุขเดือนห้า มีพื้นที่ประมาณ 92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 57,500 ไร่
 
 
 
 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.กะบกเตี้ย, ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ่อกรุ, ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช
ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มเจ้าพระยาหรือ แอ่งเจ้าพระยา เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำ พื้นที่มีความลาดเทเล็กน้อย บริเวณตอนกลางของตำบล เป็นที่ลุ่มต่ำคล้ายรูปตัววี มีห้วยสุขเดือนห้า ห้วยหนองยาง ห้วยคอไห ห้วยทับละคร ซึ่งเป็นลำห้วยที่เชื่อมต่อมาก จากอ่างเก็บน้ำและคลองส่งน้ำชลประทาน ความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 56 - 95 เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง
 
 
 
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศเขตร้อนแบบร้อนชื้นสลับแล้ง ในเขตนี้จะมีฤดูฝนและฤดูแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ซึ่งแบ่งได้ 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีลักษณะอากาศร้อนและอบอ้าว

ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยฤดูนี้จะเริ่มเมื่อมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมชื้นพัดปกคลุม ทำให้ฝนตกแผ่กระจายตามร่องมรสุมประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำ พาดผ่านจากทางทิศตะวันออก ทำให้มีอากาศชุ่มชื้นและฝนตกชุกโดยทั่วไป โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนกันยายนและช่วงต้นเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะนำความหนาวเย็นมาสู่ประเทศไทย
 
 
 
 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าว ดังนี้

อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 40.38 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 2 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 46.62 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

อาชีพค้าขาย ร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,428 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 2,657 คน คิดเป็นร้อยละ 48.95

หญิง จำนวน 2,771 คน คิดเป็นร้อยละ 51.05
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,859 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 59 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน
ครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
 
  1   บ้านหนองยางตก 162 246 271 517  
  2   บ้านหนองยาง 184 246 243 489  
  3   บ้านวังคอไห 220 271 257 528  
  4   บ้านหนองเด่น 117 171 186 357  
  5   บ้านสามแยก 261 395 427 822  
  6   บ้านสุขเดือนห้า 98 121 124 245  
  7   บ้านพุลำมะลอก 79 98 93 191  
  8   บ้านบ่อม่วง 89 138 152 290  
  9   บ้านหนองปล้อง 108 178 192 370  
  10   บ้านห้วยสอง 170 256 253 509  
  11   บ้านเนินสูง 82 109 114 223  
  12   บ้านห้วยคันไถ 107 147 155 302  
  13   บ้านหนองโปร่ง 78 140 128 268  
  14   บ้านพุสมหวัง 104 141 176 317  
      รวม 1,859 2,657 2,771 5,428  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289