กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
กระดานสนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลสุขเดือนห้า มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันด้วย
 
 
     
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มี วัด จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

วัดหนองยาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2

วัดวังคอไห ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3

วัดหนองเด่น ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4

วัดสุขเดือนห้า ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6

วัดห้วยสอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10
 
 
   

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า

โรงเรียนบ้านหนองยาง

โรงเรียนบ้านวังคอไห

โรงเรียนบ้านหนองเด่น
(โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตจังหวัดชัยนาท เปิดสอนระดับ ป.1 – ป.6 และ ม.1- ม.3)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง (อยู่ในความดูแลของ อบต.สุขเดือนห้า) ได้แก่
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
 
 
   
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า

คลินิกเอกชน จำนวน 2 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
   
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือน และเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่

ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม

เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่